Indholdsfortegnelse
 
 1. Vicevært-funktion
 2. Fejl og uorden vedr. installationer
 3. Affald
 4. Altaner
 5. Parkering
 6. Cykler og barnevogne
 7. Badeværelser og toiletter
 8. Spild/griseri/uorden
 9. Støj
 10. Husdyr
 11. Skadedyr
 12. Vaskereglement
 
1. Vicevært-funktion
 
 • Foreningen har et eksternt firma tilknyttet, som varetager alle vicevært-relaterede opgaver, herunder f.eks.
  • Vedligehold af alle udendørs-arealer
  • Kontrol af diverse lamper mm.
-         Den eksterne partner refererer direkte til bestyrelsen
 
-         Beboere skal altid tage direkte kontakt til bestyrelsen ved ønsker og spørgsmål
 
-         Lejere kan ved fejl ved vand-installationer og lignende ringe på tlf. 46 35 55 72 alle dage kl. 07.00 – 08.00
 
 
2. Fejl og uorden vedr. installationer
 
-       Fejl og uorden ved de i lejlighederne værende installationer til afløb og forsyning med elektricitet, varme og vand samt eventuelle andre tekniske installationer skal hurtigst muligt bringes i orden
o       Udgifter hertil afholdes for alle indvendige fejl og mangler direkte af andelshaveren
 
-       I tilfælde af alvorlige skader som stormskade, vandskade eller brandskade er vi tilsluttet Codans døgnvagt på tlf. 33 55 55 55.
 
3. Affald
 
-      Containerne må absolut kun anvendes til almindeligt køkkenaffald, som de er beregnet til. Alle andre ting, der stilles uretmæssigt i containergårdene (kasserede stole, gardinstænger, papkasser, gulvtæpper m.v.) kan renovationsmedarbejderne nægte at fjerne, eller vi kan blive pålagt yderligere udgifter til renovation
 
-       Containerne må ikke fyldes mere end at låget kan lukkes helt – ellers tømmes de ikke
 
-       Aviser, blade, reklamer og lignende fyldes i de dertil opstillede papircontainere
 
-      Glas lægges i de af kommunen opstillede glascontainere. Der er opstillet en ved Spar købmanden samt en overfor nr. 49 på Knud Den Stores Vej
 
-       Foreningen har ingen storskraldsordning, og derfor må beboerne selv sørge for bortskaffelse af storskrald. Det må ikke hensættes i containergården eller andre steder på ejendommenes områder.
 
-       Storskraldet kan afleveres på Kara Genbrugsplads, Vestre Hedevej 32, 4000 Roskilde. Som beboer i Roskilde er det gratis.
 
-       Det er også muligt at få afhentet storskrald, såfremt man ikke selv har mulighed for at transportere det til Kara. For nærmere information kan man ringe til Roskilde Renovations Transport på tlf. 46 75 75 30. Man betaler selv for brug af denne service.
 
4. Altaner
-         Benyttelse af altaner må ikke være til gene for de øvrige beboere
 
-         Der må ikke grilles på altanerne
 
-         Ved anbringelse af altankasser og vanding af blomsterne heri skal man tage hensyn til underboen og værne om facaden
 
-         Det er ikke tilladt at male altanerne i andre farver end den vedtagne
 
-         Ophængning af tøj, tæpper og lignende må ikke finde sted ud over brystværnet på altanerne
 
-         Der må opsættes katte-net, som følger retningslinjerne, som fastsættes af bestyrelsen. Se mere i punktet "Kattenet" her på hjemmesiden. Der må ikke opsættes andre former for afskærmning på altanen
 
5. Parkering
-         Der må ikke parkeres foran indgangen til containergården
 
-         Der må ikke parkeres foran indgangen til legepladserne
 
-         Man skal friholde indkørslerne til brandvejene
 
-         Foreningens fællesområder, herunder parkeringspladser, må ikke benyttes til længerevarende henstilling af
 
o       Uindregistrerede motorkøretøjer
o       Campingvogne
o       Trailere
 
-       Midlertidig henstilling i forbindelse med omregistrering af bil, forestående ferie eller lignende er dog tilladt, dog højest i perioder på op til 14 dage. Bestyrelsen kan ved overtrædelse foranledige køretøjet fjernet for ejerens regning
 
6. Cykler og barnevogne
-         Alle seks blokke har cykelkælder til fri afbenyttelse
 
-         Af pladshensyn skal kasserede cykler bortskaffes, så de ikke optager unødig plads i cykelstativerne eller i kælderen
 
-         I nr. 41, 43 og 49 er der aflåselige barnevognsrum, hvortil kældernøglen passer
 
-         De øvrige blokke har plads til barnevogne i cykelkælderen
 
-         Alle bør holde øje med vinduerne i kælderrum og trappeopgange når det stormer, regner eller sneer
 
7. Badeværelser og toiletter
-         Brug af vandhaner og afløb i nattetimerne bør indskrænkes mest muligt af hensyn til natteroen
 
-         Af hensyn til kloakanlæggets funktion skal man nøje overveje hvad man kaster i toilettet (tændstikker, klude, vat, bind mm.)
 
8. Spild/griseri/uorden
-       Ved spild eller anden form for griseri på trappeopgange og fællesarealer må den nødvendige rengøring straks foretages af den ansvarlige beboer
 
-       Bohave og andre personlige effekter må ikke henstilles på fællesarealerne eller trappeopgangene
 
9. Støj
-      Husholdningsmaskiner, herunder f.eks. vaske- og opvaskemaskiner, støvstugere og lignende, bør af hensyn til de øvrige beboere ikke benyttes efter kl. 21
 
-       Brug af boremaskiner, hammer og andet støjende værktøj må ikke finde sted på hverdage efter kl. 19, og på lørdage og søn- og helligdage må det ikke bruges før kl. 9, og ikke efter kl. 17
 
-       Brug af radio, TV, musikinstrumenter m.v. må kun udøves således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere
 
-       Ved festlige anledninger anbefales det på forhånd at advisere naboerne herom ved opslag i trappeopgangens stueetage
 
10. Husdyr
 
-       Det er tilladt at holde mindre, almindelige husdyr. Krybdyr og krybdyr-lignende arter må ikke holdes, ligesom dyr, der ifølge dansk lovgivning er forbudt at indføre i Danmark, heller ikke må holdes
 
-         Dyrene må ikke være til gene for de øvrige beboere ved eksempelvis støj, griseri på trapper og lignende
 
-         Hunde skal holdes i snor
 
-         Hunde må ikke luftes på ejendommens græsarealer
 
11. Skadedyr
-      I forsøg på at forhindre rotter, ræve og andre skadedyr i at holde til ved ejendommene er det forbudt at fodre katte, fugle m.v. fra altanerne og på fællesarealerne
 
-      Fugleneg, mejsekugler m.v. bør placeres oppe fra jorden
 
12. Vaskereglement
Vi har to forskellige vaskeriordninger: blok 39 og 41 har egne vaskerier i kælderen, mens blokkene 43, 45, 47 og 49 deler det store vaskeri beliggende Haraldsborgvej 14 (gavlen i blok 43). Derfor er der lidt variation i reglerne, men fællesreglerne gælder for begge ordgninger.
 
Fælles regler for alle vaskerierne
-        I alle vaskerier er opstillet vaskemaskiner, tørretumblere og strygerulle. Benyttelse af vaskerierne sker på eget ansvar
 
-      Alle vasketider er af 2 timers varighed med start kl. 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 og 19.00.
 
-      Såfremt en reserveret vasketid ikke er taget i brug senest en halv time efter start, kan vasketiden frit anvendes af andre beboere.
 
-      Maskinerne og lyset er tilsluttet et ur, som er indstillet således, at strømmen tilsluttes kl. 07.00 og afbrydes kl. 22.00. Kun i dette tidsrum kan maskinerne benyttes.
 
-      Tørrerummene er ikke reserveret til bestemte vasketider, men kan frit benyttes. Det henstilles dog, at man husker at nedtage tørt vasketøj, således at andre kan få plads i tørrerummene.
 
-      Vask må kun foretages for ejendommens beboere
 
-      Det henstilles, at alle gør rent efter sig i vaskeriet, renser filter i tørretumbleren m.v.
 
-      Ved alle blokke findes tørregårde til fri afbenyttelse
 
Regler for vaskerierne i 39 og 41
Vaskerierne er beliggende i kælderen. Der er ophængt en vasketavle med datomærkning og 7 daglige vasketure, hver af 2 timers varighed.
 
Brugerne af de to vaskerier har fået udleveret én cylinder med tilhørende nøgle til at reservere vasketid med. Man er ansvarlig og erstatningspligtig for den udleverede vaskecylinder og nøgle.
 
Regler for vaskerierne i 43
Vaskeriet er beliggende Haraldsborgvej 14. I vaskeriet er ophængt en elektronisk reservationstavle. Adgang til både selve vaskeriet og til at bruge vasketavlen sker ved brug af en elektronisk brik tilhørende lejligheden. Hver lejlighed har fået én brik udleveret. Man er ansvarlig og erstatningspligtig for den udleverede brik.